Felsőfokú szakképzésben írt szakdolgozat követelményei

Tartalmi és formai követelmények:

Tartalmi követelmények

 

I. Cím

- A dolgozat tartalmának, mondanivalójának tömör kifejezése

- Amennyiben a cím nem egyértelműen igazít el a tárgyat illetően, akkor szükséges magyarázó alcím adása;

 

II. Tartalomjegyzék (1 oldal)

ld. a formai követelményeknél

 

III. Bevezetés (1-1,5 oldal)

- Bemutatja a készítő főbb kérdéseit és/vagy hipotéziseit – kreatív munkánál a célkitűzéseket

- Röviden vázolja a hallgató által alkalmazott módszereket, a kutatás tárgyát, a feltérképezett mintát, kreatív munkánál a használt eszközöket. Körülhatárolja megállapításainak érvényességi határait

- A dolgozat témaköreinek kifejtése: megfogalmazza, hogy miről fog szólni a dolgozat (kb. a tartalomjegyzék rövid összefoglalása szöveges formában)

- Feltárja a készítő szubjektív viszonyát a témához: „azért választottam ezt a témát, mert…”

 

IV. Elméleti felvezetés (4-10 oldal)

- A szakdolgozat témaköréhez kapcsolódó fogalmak, elméletek, elemzési modellek bemutatása (kreatív témák esetében is elengedhetetlen!)

- A felhasznált szakirodalom kritikus, összehasonlító, értékelő bemutatása

- Korábbi vizsgálatok eredményeinek bemutatása, hasonló elemzések eredményeinek ismertetése

- A bevezetőben említett módszertan kifejtése (pl. kérdőíves, interjús kutatás esetén, tartalomelemzésnél)

- Hipotézis konkretizálása, bővebb kifejtése, esetleg indoklása – az elméleti háttérből levezetve!

 

V. A dolgozat központi témakörének kifejtése (6-15 oldal)

- A választott konkrét téma, eset bemutatása – az elméleti keretben megfogalmazott fogalmak, modellek segítségével történő elemzése

- Szisztematikus, rendszerezett elemzés – objektív megállapításokkal

- Megállapításokat tartalmaz, amelyeket érveléssel támaszt alá, illetve példákkal illusztrál!

- Következtetéseket von le, amelyek visszacsatolnak az elméleti részben leírtakhoz

 

VI. Összegzés (1-2 oldal)

- A dolgozat eredményeinek összefoglalása

- Javaslatokat tesz a munka folytatására, a lehetséges további vizsgálatok irányára

 

VII. Irodalomjegyzék (1-2 oldal)

- szervezet- és lapelemzés esetén legalább 15-20 tételből álló felsorolás, kreatív témáknál pedig legalább 8-10 tételből!

- minden olyan szerzőt fel kell tüntetni, akire a dolgozatban hivatkozás történt

 

VIII. Mellékletek (nem kötelező)

Mellékletbe kerülnek:

- felhasznált kérdőív (üresen 1 példány), interjúvázlat

- ábrák, képek, táblázatok – ha 1/3 oldalnál nagyobbak

- a mellékletek számozottak, címmel ellátottak (ld. formai követelmények)

 

Figyelem! A szakdolgozat elégtelennel való minősítését vonhatja maga után az alábbi

körülmények fennállása:

− a dolgozatban az előbb tárgyalt főbb részek nem azonosíthatók;

− a dolgozat egyes főbb részei közötti összhang súlyosan sérül (pl. a dolgozat címében jelzett

témakör csak minimális terjedelemben fejti ki a jelölt, vagy az elméleti felvezetésben ismertetett fogalmak és modellek csak marginálisan kerülnek felhasználásra a dolgozat specifikus témakörének tárgyalásakor);

− a dolgozat több mint 1 bekezdés (kb. 3-4 mondat) terjedelemben szó szerinti formában vagy azt megközelítő módon idegen műből építkezik az eredeti forrásnak a megfelelő szövegrésznél és az irodalomjegyzékben való megjelölése nélkül (plágium);

− a dolgozat több oldal terjedelemben folyamatosan csak egy idegen műből építkezik (még ha a forrás a megfelelő szövegrésznél és az irodalomjegyzékben megjelöli is a dolgozat írója);

- a dolgozat min. 1/4 részben „nem minőségi” irodalomra hivatkozik (pl. wikipédia, blogok, fél-tudományos vagy ál-tudományos cikkek – ezek használata kerülendő!)

− a dolgozat alapvető tárgyi tévedések sorozatát tartalmazza akár az elméleti, akár az empirikus rész vonatkozásában;

− a dolgozat terjedelme az elvárásoktól jelentősen eltér;

− a dolgozatban a helyesírási, nyelvtani, stilisztikai és/vagy szerkesztési hibák bántónak minősíthetők, esetleg már a megértést is veszélyeztetik.

 


Formai követelmények

 

A dolgozat terjedelme legalább 20, legfeljebb 40 oldal. Ebbe nem számít bele a tartalomjegyzék és a mellékletek!

I. Címlap

A felsőfokú szakképzésben készült szakdolgozatok címlapja egységes, amelynek mintáját az oktatásszervező juttatja el a szakdolgozókhoz

 

II. Tartalomjegyzék

- A címlapon és a mellékleteken kívül minden oldal számozással legyen ellátva

- A fő- és alfejezeteket számozni kell (kivéve: irodalomjegyzék és mellékletek)

- A számozás ne legyen bonyolult, maximum három szintig jelenítse meg az alfejezeteket.

 

III. Szövegtörzs

- A szakdolgozatot egyoldalasan kell nyomtatni

- A javasolt betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5-es sortávolság.

- A margók beállítása: bal: 3 cm, jobb-alsó-felső: 2,5 cm

- A bekezdéseket tabulátorral (nem space-ekkel!) beljebb kell kezdeni

1. Hivatkozások
- Minden olyan fogalom, tétel, megállapítás használatakor hivatkozni kell, amely nem a szerző fejéből származik
- A hivatkozás minden esetben minőségi szakirodalomra történjen, ne órai jegyzetre és ne kétes megbízhatóságú weboldalakra!
- A hivatkozás történhet a folyó szöveg közben (zárójelben, a szerző és évszám, szó szerinti idézetnél + oldalszám feltüntetésével) vagy lábjegyzetben
 
2. Ábrák, táblázatok, diagramok
- a szemléltető jellegű kiegészítések kerülhetnek a főszövegbe vagy a mellékletbe. Ha ezek mérete meghaladja az 1/3 oldalt, akkor mellékletbe kerülnek
- minden ábra, táblázat, diagram stb. külön számmal és címmel legyen ellátva, és legyen megjelölve a forrása!
- a számozás típusonként történik: 1. sz. kép, 2. sz. kép, 1. sz. tábla, 2. sz. tábla stb.

 

IV. Irodalomjegyzék

- az irodalomjegyzék csak tudományos tételeket tartalmazhat

- fel kell tüntetni minden olyan szöveget, amelyre a dolgozatban hivatkozás történik

- olyan irodalmat, amely a témához kapcsolódik, de a dolgozat szerzője nem használta fel, nem kell feltüntetni

- kötelező bibliográfiai adatok könyv vagy folyóiratcikk esetén: szerző, cím, könyv vagy folyóirat címe, könyvnél: évszám, kiadó, kiadás helye; folyóiratnál: a szám azonosítására szolgáló adatok (évfolyam, lapszám)

- kötelező adatok internetes hivatkozásnál: szerző, cím, pontos link, letöltés dátuma

- az irodalomjegyzéknek nem képezik részét a felhasznált források

- az irodalomjegyzék összeállítása formailag következetes

 

V. Egyéb követelmények

A dolgozatot 2 (tartalmilag és formailag teljesen egyező) nyomtatott példányban kell beadni, amelyből az egyik a tanszéki könyvtárba kerül, a másikat a szóbeli vizsga után a hallgató visszakapja. A szakdolgozatot spirálozott vagy hőkötéses formában kell összefűzni.